สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัดสิงห์

จังหวัดชัยนาท

นางพรรณี พุ่มสุข

พัฒนาการอำเภอวัดสิงห์

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน