นางสาวกิรณา พินเสนาะ

พัฒนาการอำเภอวัดเพลง

ว่าที่ร้อยตรีหญิง จิรวรรณ ถาวรสุข

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลเกาะศาลพระ

นายธีระชัย อินทะแสน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลวัดเพลง ตำบลจอมประทัด

(Visited 615 times, 1 visits today)