วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี เดินหน้าขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

🌴 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศจพ.อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
📢 อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี เดินหน้าขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
📢 วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายชนันต์ อินทรักษ์ นายอำเภอวัดเพลง ติดตามความก้าวหน้าการสร้างที่อยู่อาศัยให้กับครัวเรือนที่มีปัญหามิติความเป็นอยู่ บริเวณวัดคลองขนอน หมู่ที่ 9 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง ซึ่งได้รับผลกระทบจากการที่ศาลมีคำสั่งให้ออกจากพื้นที่ที่อาศัยอยู่เดิม ทำให้ครัวเรือนนี้ได้รับความเดือดร้อนต้องหาที่อยู่ใหม่ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว นายอำเภอวัดเพลง ในฐานะหัวหน้าคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอวัดเพลง (ศจพ.อ) จึงได้ระดมสรรพกำลังในพื้นที่ ทั้งกำลังคน งบประมาณ และวัสดุ/อุปกรณ์ต่างๆ ร่วมกันรื้อถอนพร้อมทั้งขนย้ายบ้านของครัวเรือนเปราะบางและได้ร่วมกันปลูกสร้างที่อยู่อาศัย ในที่ดินของวัดคลองขนอน ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 โดยใช้วัสดุที่มีอยู่เดิมบางส่วน และบางส่วนที่ชำรุดเสียหายได้ซื้อเพิ่มเติม โดยใช้งบประมาณจาก “กองทุนวัดเพลงอยู่ดี” เพื่อให้สมาชิกในครัวเรือนนี้มีที่พักอาศัยอย่างมั่นคงปลอดภัย และเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านที่อยู่อาศัย ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย
🚫 การดำเนินงานในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019)โดยเคร่งครัด
📷 ภาพ/ข่าว: อำเภอวัดเพลง/สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัดเพลง/สิรวีร์
(Visited 9 times, 1 visits today)