ศจพ.อ.วัดเพลง ส่งมอบบ้าน “มหาดไทยร้อยดวงใจเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา” พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านสร้างใหม่แก่ครัวเรือนตกเกณฑ์ มิติความเป็นอยู่

📢 ศจพ.อ.วัดเพลง ส่งมอบบ้าน “มหาดไทยร้อยดวงใจเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา” พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านสร้างใหม่แก่ครัวเรือนตกเกณฑ์ มิติความเป็นอยู่
📢 วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายชนันต์ อินทรักษ์ นายอำเภอวัดเพลง ประธานกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอวัดเพลง (ศจพ.อ.) ส่งมอบบ้าน “มหาดไทยร้อยดวงใจเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา” พร้อมมอบสำเนาทะเบียนบ้านให้กับครัวเรือน ที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย (ถูกฟ้องขับไล่ให้ออกจากที่ดินเดิม) ครัวเรือนนายวิชัย เทพสถิตย์ บ้านเลขที่ 57/1 หมู่ที่ 9 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี โดยได้รับความเมตตาจากพระครูโสภิตอาจารวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดคลองขนอน เจ้าคณะอำเภอวัดเพลง ร่วมส่งมอบบ้านในครั้งนี้ด้วย ในการนี้ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอวัดเพลง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตรกำนัน องค์การสตรี และจิตอาสา ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ศจพ.อ.วัดเพลง ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนาคนทุกช่วงวัย เพื่อช่วยเหลือครัวเรือนที่ประสบปัญหามิติความเป็นอยู่ ให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่งคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
การส่งมอบบ้านในวันนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากพระครูโสภิตอาจารวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดคลองขนอน เจ้าคณะอำเภอวัดเพลงได้ให้ความเมตตาและอนุญาตให้ปลูกสร้างบ้านในที่ดินของวัด พร้อมทั้ง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างจากองค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง นำโดย นายประสงค์ ลิมปนวิสุทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง จำนวน30,000 บาท รวมทั้งผูู้ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของสนับสนุนการก่อสร้างในครั้งนี้
ซึ่งการดำเนินการก่อสร้างบ้าน โดยชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอวัดเพลง นำโดย นายโชติรัตน์ เล้าศศิวัฒนพงษ์ ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอวัดเพลง ในการนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 3 – 7 ก.ค.2565 โดยได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจจากทุกฝ่ายในพื้นที่ ทำให้การดำเนินงานสำเร็จตามเป้าหมาย บรรลุตามวัตถุประสงค์
🚫 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019)โดยเคร่งครัด
📷📝 ภาพ/ข่าว: อำเภอวัดเพลง/สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัดเพลง/
$irawee
(Visited 11 times, 1 visits today)