ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท 0408.5/ว 2221 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เรื่อง โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน กิจกรรมที่ 1 พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ประเภทผ้าเครื่องแต่งกาย

ดาวน์โหลด

หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท.0406.6/ ว 2222 ลว 10 ส.ค. 64 เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับสูง (นพส.) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ดาวน์โหลด

หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด ที่ มา 0406.6/ว 2251 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เรื่อง การพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

ดาวน์โหลด

หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด ที่ มท 0409.2/ว 5127 ลว. 11 ส.ค.64 เรื่อง แนวทางการส่งมอบพื้นที่ที่ขอความอนุเคราะห์ให้กองบัญชาการกองทัพไทยดำเนินการตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ดาวน์โหลด

หนังสือราชการ

หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท 0408.5/ว 2221 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เรื่อง โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน กิจกรรมที่ 1 พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ประเภทผ้าเครื่องแต่งกาย

ดาวน์โหลด

หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท.0406.6/ ว 2222 ลว 10 ส.ค. 64 เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับสูง (นพส.) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ดาวน์โหลด

หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด ที่ มา 0406.6/ว 2251 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เรื่อง การพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

ดาวน์โหลด

หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด ที่ มท 0409.2/ว 5127 ลว. 11 ส.ค.64 เรื่อง แนวทางการส่งมอบพื้นที่ที่ขอความอนุเคราะห์ให้กองบัญชาการกองทัพไทยดำเนินการตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ดาวน์โหลด