สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัดเพลง

จังหวัดราชบุรี

นางสาวเพ็ญรุ่ง พรมประดิษฐ์

พัฒนาการอำเภอวัดเพลง

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2564