สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัดเพลง

จังหวัดราชบุรี

นางสาวกิรณา พินเสนาะ

พัฒนาการอำเภอวัดเพลง

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565