โครงสร้างบุคคลากร

นางนฤมล ไชยโย

พัฒนาการอำเภอวาริชภูมิ

นางแจ่มจันทร์ จันลาวงศ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลคำบ่อ และตำบลค้อเขียว

นางดวงพร งามเสน่ห์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลปลาโหล

เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้าน

นางสาวอรอนงค์ บุตรสะอาด

เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้าน
รับผิดชอบอำเภอวาริชภูมิ

(Visited 331 times, 1 visits today)