🚵 สพอ.วาริชภูมิ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2565

เข้าชม 5 ครั้ง

☘️หวายแก้ววาริช แหล่งผลิตยางพารา งามตาผ้าไหม สาวภูไทสวยล้ำ อุตสาหกรรมนมสด เรืองโรจน์วัฒนธรรม
(w)(a)(r)(i)(t)(c)(h)(a)(p)(h)(u)(m)
🚵 สพอ.วาริชภูมิ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2565
🧭เวลา 10.00 น.
📍ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
🌸โดยพันจ่าอากาศเอกพูนสุข ทะแพงพันธ์ นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานในพิธี
🖍 ในการนี้ นางสุพิชชา ทะแพงพันธ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันพัฒนา
ทำความสะอาด ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับภูมิทัศน์ บริเวณสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ ให้มีความสะอาด ร่มรื่น ภูมิทัศน์สวยงาม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2565
🖍 ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดสกลนคร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)💉💊🚥
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 Change for Good
#วันดินโลก
#worldsoilday
#อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน
#soilswherefoodbegins
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
# สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวาริชภูมิ
# กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2565
** Change for Good**
**อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร**
** 📢ทีม พช.วาริชภูมิ รายงาน**

(Visited 5 times, 1 visits today)