🚵 สพอ.วาริชภูมิ ขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เข้าชม 9 ครั้ง

☘️หวายแก้ววาริช แหล่งผลิตยางพารา งามตาผ้าไหม สาวภูไทสวยล้ำ อุตสาหกรรมนมสด เรืองโรจน์วัฒนธรรม
(w)(a)(r)(i)(t)(c)(h)(a)(p)(h)(u)(m)
🚵 สพอ.วาริชภูมิ ขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
🗓 วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565
🧭เวลา 09.30 น.
🌸ในการนี้ พันจ่าอากาศเอกพูนสุข ทะแพงพันธ์ นายอำเภอวาริชภูมิ ได้เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอวาริชภูมิ ครั้งที่ 5/2565
📍ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวาริชภูมิ
🌸โดยการประชุมได้ดำเนินการตามระเบียบวาระ ดังนี้
1. การพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 5/2565 จำนวน 2 โครงการ
2. การติดตามหนี้ค้างชำระของอำเภอวาริชภูมิ ประจำเดือนสิงหาคม 2565
3. การเพิ่มจำนวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทบุคคลธรรมดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
4. แจ้งโครงการที่ถึงกำหนดชำระหนี้หลังจากพักชำระหนี้
🖍ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดสกลนคร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)💉💊🚥
# เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 Change for Good
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
# สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวาริชภูมิ
** Change for Good**
**อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร**
** 📢ทีม พช.วาริชภูมิ รายงาน**

(Visited 9 times, 1 visits today)