🚵 สพอ.วาริชภูมิ ขับเคลื่อน TPMAP

เข้าชม 3 ครั้ง

หวายแก้ววาริช แหล่งผลิตยางพารา งามตาผ้าไหม สาวภูไทสวยล้ำ อุตสาหกรรมนมสด เรืองโรจน์วัฒนธรรม
(w)(a)(r)(i)(t)(c)(h)(a)(p)(h)(u)(m)
🚵 สพอ.วาริชภูมิ ขับเคลื่อน TPMAP (:) การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
🗓 วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565
🧭เวลา 09.00 น.
👩‍🎤นางวรรณิดา มั่นคง ปลัดอาวุโส พร้อมด้วยนางสุพิชชา ทะแพงพันธ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ได้มอบเงินให้แก่ผู้สูงอายุ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
🖍 โดยได้มอบเงินให้แก่ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. 2565 และครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP 2565 จำนวน 5 ครัวเรือน ดังนี้
1. นางสมัย พวงศรี บ้านเลขที่ 133 หมู่ที่ 20 บ้านธาตุพัฒนา ตำบลวาริชภูมิ
2. นางสำเนียง บุตะ บ้านเลขที่ 103 หมู่ที่ 3 บ้านดอนยานาง ตำบลปลาโหล
3. นางละม้าย วิลาวัน บ้านเลขที่ 102 หมู่ที่ 11 บ้านดงคำโพธิ์ ตำบลปลาโหล
4. นางนายสมเกียรติ ชื่นบุญ บ้านเลขที่ 28 หมู่ที่ 2 บ้านค้อ ตำบลหนองลาด
5. นางขัด ชนะชัย บ้านเลขที่ 6 หมู่ที่ 12 บ้านหนองกุงน้อย ตำบลคำบ่อ
🖍ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดสกลนคร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)💉💊🚥
# เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 Change for Good
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
# จปฐ.
# TPMAP
# การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
# กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
# สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวาริชภูมิ
** Change for Good**
**อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร**

(Visited 3 times, 1 visits today)