ข่าวประชาสัมพันธ์

นางวิไลตา งิ้วไชยราช

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอวาริชภูมิ

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน