ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับอำเภอ ครั้งที่ 2

🪘🪘วาปีปทุม เมืองนักปราชญ์ ชาตินักสู้ ผ้าไหมเลิศหรู เฟื่ [...]

อ่านต่อ

ร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์และบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่)

🪘🪘🪘วาปีปทุม เมืองนักปราชญ์ ชาตินักสู้ ผ้าไหมเลิศหรู เฟื [...]

อ่านต่อ

ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม จัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองข่า หมู่ที่ 8 ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

🪘🪘🪘วาปีปทุม เมืองนักปราชญ์ ชาตินักสู้ ผ้าไหมเลิศหรู เฟื [...]

อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการชมรมอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.)อำเภอวาปีปทุม เพื่อเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนกิจกรรมวันครบรอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน

🪘🪘วาปีปทุม เมืองนักปราชญ์ ชาตินักสู้ ผ้าไหมเลิศหรู เฟื่ [...]

อ่านต่อ