นายอุดม ไชยวงษา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบตำบลหนองแสน และตำบลเสือโก๊ก

นายอนุทิต จันทร์งาม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลหัวเรือและตำบลบ้านหวาย

นายกิจจา ถามุลตรี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลหนองไฮและตำบลประชาพัฒนา

นายพฤกษศาสตร์ ปะทัง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลดงใหญ่และตำบลโคกสีทองหลาง

นางชยาภา คำสิงค์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลนาข่าและตำบลแคน

นางอุไรวรรณ คำจันดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลโพธิ์ชัยและตำบลขามป้อม

นางอนงค์ ม่วงแมน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลหนองทุ่มและตำบลงัวบา

นางสาวกุสุมา พลแก้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลหนองแสง

(Visited 406 times, 1 visits today)