โครงสร้างบุคคลากร

นายเรืองศักดิ์ ประจะนัง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบตำบลบ้านหวาย ตำบลหัวเรือและตำบลประชาพัฒนา

นางสาวกุสุมา พลแก้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลหนองแสงและเทศบาลตำบลวาปีปทุม

นายสารนันท์ คำมี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลเสือโก้กและตำบลหนองแสน

นางชยาภา คำสิงค์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลนาข่าและตำบลแคน

นางอุไรวรรณ คำจันดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลโพธิ์ชัยและตำบลขามป้อม

นางอนงค์ ม่วงแมน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลหนองทุ่มและตำบลหนองไฮ

นางสาวปิยะรัตน์ ดงอุทิศ

อาสาพัฒนา
รับผิดชอบตำบลงัวบา

(Visited 797 times, 1 visits today)