ประวัติความเป็นมา

             เมืองวาปีประทุมตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยยก "บ้านนาเลา" หรือ "บ้านหนองนาเลา" ขึ้นเป็นเมือง ให้ชื่อว่า "เมืองวาปีประทุม" เมื่อวันอาทิตย์ ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 9 พ.ศ. 2424 และให้ท้าวสุริยวงศ์ (บุญมี) มีบรรดาศักดิ์เป็น พระพิทักษ์นรากร เป็นเจ้าเมือง ท้าวมหาพรม (ย่าง) เป็นอุปราช เพียพละคร (เกตุ) เป็นราชวงศ์ พอเดินทางมาถึงบ้านแก่งสำโรง แขวงเมืองพุทไธสง พระพิทักษ์นรากร (บุญมี) ป่วยเป็นไข้ป่า เสียชีวิต

             พ.ศ. 2425 พระเจริญราชเดช เห็นว่าบ้านนาเลาเป็นบ้านทุรกันดารฝืดเคืองนัก จึงนำความใบบอกทูลเกล้าฯว่า บ้านหนองแสงมีชัยภูมิกว้างขวาง มีหนองน้ำคือหนองแสง กว้างลึก มีน้ำตลอดปี เป็นที่อาศัยของผู้คนและสัตว์เลี้ยงได้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งเป็น "เมืองวาปีประทุม" (บ้านหนองแสง คือ ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอวาปีปทุมในปัจจุบัน)

             ปี พ.ศ. 2444 ทางราชการหัวเมืองมณฑลอีสานได้ยุบเมืองจัตวา ตรี โท เป็นอำเภอ โดยตัดคำว่า เมือง ออก พระพิทักษ์นรากร (อุ่น) เจ้าเมืองวาปีปทุม ได้ขอกราบบังคมทูลเกล้าฯ ขอชื่ออำเภอให้คงคำว่า "เมือง" ไว้ดังเดิม ชื่อว่า "อำเภอเมืองวาปีประทุม" (จนถึง พ.ศ. 2482 จึงได้ตัดคำว่า "เมือง" ออก) และพระพิทักษ์นรากร (อุ่น) ดำรงตำแหน่งนายอำเภอคนแรก

อำเภอวาปีปทุมแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 15 ตำบล 240 หมู่บ้าน ได้แก่

1.หนองแสง(Nong Saeng) 28 หมู่บ้าน

2.ขามป้อม (Kham Pom) 16 หมู่บ้าน

3.เสือโก้ก (Suea Kok) 19 หมู่บ้าน

4.ดงใหญ่ (Dong Yai) 16 หมู่บ้าน

5.โพธิ์ชัย (Pho Chai) 12 หมู่บ้าน

6. หัวเรือ(Hua Ruea) 21 หมู่บ้าน

7. แคน (Khaen) 17 หมู่บ้าน

8. งัวบา (Ngua Ba) 19 หมู่บ้าน

9. นาข่า (Na Kha) 16 หมู่บ้าน

10. บ้านหวาย (Ban Wai) 17 หมู่บ้าน

11. หนองไฮ (Nong Hai) 17 หมู่บ้าน

12. ประชาพัฒนา (Pracha Phatthana) 11 หมู่บ้าน

13. หนองทุ่ม (Nong Thum) 10 หมู่บ้าน

14. หนองแสน (Nong Saen) 10 หมู่บ้าน

15. โคกสีทองหลาง (Khok Si Thonglang) 11 หมู่บ้าน

    คำขวัญ: เมืองนักปราชญ์ ชาตินักสู้ ผ้าไหมเลิศหรู เฟื่องฟูกลองยาว แหล่งอู่ข้าวจ่อใหญ่ ถิ่นไทยบัวงาม

   ข้อมูลที่ตั้งและอาณาเขต

ทิศเหนือ         ติดต่อกับ อำเภอเมืองมหาสารคาม อำเภอแกดำ และอำเภอศรีสมเด็จ (จังหวัดร้อยเอ็ด)

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอศรีสมเด็จและอำเภอจตุรพักตรพิมาน (จังหวัดร้อยเอ็ด)

ทิศใต้              ติดต่อกับ อำเภอเกษตรวิสัย อำเภอปทุมรัตต์ (จังหวัดร้อยเอ็ด) และอำเภอนาดูน

ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ อำเภอนาเชือกและอำเภอบรบือ

ระยะทางจากอำเภอวาปีปทุมถึงกรุงเทพมหานครประมาณ 475 กิโลเมตร

(Visited 4,989 times, 1 visits today)