โครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ปฏิบัติธรรม

วันที่ 26 กันยายน 2565
นายอภิพล พิทักษ์พล พัฒนาการอำเภอวาปีปทุม มอบหมายให้
นายกิจจา ถามุลตรี นางชยาภา คำสิงห์ นางอุไรวรรณ คำจันดี นางอนงค์ ม่วงแมน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางสาวกุสุมา พลแก้ว นักวิชการการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ นายสมคิด ทองกลม อาสาพัฒนา(อสพ.)
เข้าร่วมโครงการ “หิ้วปิ่นโตเข้าวัด ปฏิบัติธรรม” ครั้งที่ 10/2565
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์งานอาสาพัฒนาชุมชน /กลุ่มองค์กรหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น ท้องที่ ในระดับอำเภอ ตำบล ได้มีส่วนร่วมบูรการงานพัฒนาชุมชน และส่งเสริมให้ศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญในห้วงวันเข้าพรรษา กิจกรรมประกอบด้วย การถวายเทียนเข้าพรรษา จตุปัจจัย การถวายภัตตาหารเพล การฟังธรรม และรับประทานอาหารร่วมกัน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้นำชุมชน ผู้ท้องถิ่น ผู้นำอช. อุบาสกอุบาสิกาและ ประชาชนในพื้นที่ตำบลนาข่า
จำนวน 100 คน
ณ วัดวังจาน ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม
📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวาปีปทุม
จังหวัดมหาสารคาม
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ ♻️
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 46 times, 1 visits today)