การประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำอช.)

วันที่ 26 กันยายน 2565
นายอภิพล พิทักษ์พล พัฒนาการอำเภอวาปีปทุม มอบหมายให้
นายกิจจา ถามุลตรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นายสมคิด ทองกลม อาสาพัฒนา(อสพ.)
ร่วมกิจกรรมการประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำอช.) เพื่อปฐมนิเทศ ผู้นำอช.ซึ่งเป็นตัวแทนของอาสาพัฒนาชุมชนตำบลละ 2 คน (ชาย/หญิง )ทั้งหมด 15 ตำบล รวม 30 คน และคัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.)ระดับอำเภอ ที่จะครบกำหนดการดำรงตำแหน่งตามวาระ ในวันที่ 30 กันยายน 2565 ผลจากการคัดเลือกปรากฏว่า
1. นายสาธิต ดวงรัตน์ เป็นประธาน
2. นายวิทยา วงษาปัดนา เป็นรองประธาน
3. น.ส. วาสนา มะธิปิไข เป็นเลขานุการ
4. นางธศญวรรณ ชาวเกวียน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
5. นางไพวัลย์ วรรณศิลป์ เป็นเหรัญญิก
6. นางพุทธชาติ จันทะโยธา เป็นผู้ช่วยเหรัญญิก
ในการนี้นายกิจจา ถามุลตรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการได้ปฐมนิเทศและแนะนำกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่ ของผู้นำอาสาพัฒนา(ผู้นำ อช.) ณ.ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอวาปีปทุม
📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวาปีปทุม
จังหวัดมหาสารคาม
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ ♻️
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 63 times, 1 visits today)