การประชุมแนวทางกการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอวาปีปทุม

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายนพนนท์ นนทเนตร ปลัดอำเภอหัวกล [...]

อ่านต่อ