การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอวาปีปทุม (ศจพ.อ.)

วันที่ 26 เมษายน 2565 นายนพนนท์ นนทะเนตร ปลัดอำเภอหัวหน [...]

อ่านต่อ