สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวาปีปทุม

จังหวัดมหาสารคาม

นายอภิพล พิทักษ์พล

พัฒนาการอำเภอวาปีปทุม

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565