นายอภิพล พิทักษ์พล

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอวาปีปทุม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย wapi วันที่ 28 มิ.ย. 2565

การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจน ศจพ.อ.ครั้งที่ 1/2565