🔊 พช.หว้านใหญ่ ร่วมประชุมระดับตำบล เดือน พ.ย.๒๕๖๕ นายสมศักดิ์ บุญจันทร์ นายอำเภอหว้านใหญ่ มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนหรือผู้แทน นำข้อราชการเข้าร่วมการประชุมประจำเดือนทุกตำบล ทั้งนี้เพื่อการขับเคลื่อนงานในหน้าที่บทบาทภารกิจต่างๆ โดยการบูรณาการทำงานให้สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ พัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องชาวอำเภอหว้านใหญ่อย่างทั่วถึง

🔊 พช.หว้านใหญ่ ร่วมประชุมระดับตำบล เดือน พ.ย.๒๕๖๕ ➡️ นา [...]
อ่านเพิ่มเติม