วิสัยทัศน์อำเภอหว้านใหญ่

การเกษตรยั่งยืน ชุมชนเข็มแข็ง   แหล่งท่องเที่ยวชายโขง

 

คำขวัญอำเภอหว้านใหญ่

เมืองพระพุทธรูปงาช้าง      พระปางไสยาสน์

หาดมโนภิรมย์เพลินตา       โสภาแก่งกะเบา

ประวัติอำเภอหว้านใหญ่

เมื่อ ปี พ.ศ. 2222  ราษฎรกลุ่มหนึ่งนำโดย ท้าวสีหานาม ท้าวหมาคำ ได้อพยพมาจากเมือง

มหาชัย ดินแดนลาวข้ามแม่น้ำโขงมาถึงหว้านใหญ่ ซึ่งเคยเป็นถิ่นที่อยู่ของกลุ่มชนเผ่าข่าและได้อพยพออกไปเห็นว่ามีทำเลเหมาะสม จึงสร้างบ้านเรือนรอบ ๆ สวนว่านของชาวเผ่าข่าเดิม และเรียกชื่อว่า “ว่านใหญ่” ตามลักษณะของสวนว่านที่มีขนาดใหญ่ และได้เพี้ยนชื่อตามภาษาพูดเป็นภาษาเขียนว่า “หว้านใหญ่” มีฐานะเป็นหมู่บ้านและเป็นตำบลขึ้นการปกครองกับเมืองมุกดาหาร และต่อมาเมื่อเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองหัวเมืองจึงได้ไปขึ้นกับอำเภอมุกดาหาร  จังหวัดนครพนม

                    ส่วนที่บ้านพาลุกา ตำบลชะโนด อยู่ภายใต้การปกครองของเมืองมุกดาหาร ต่อมาได้ขอตั้งเป็นเมืองชั้นจัตวา ชื่อว่า “เมืองพาลุกากรภูมิ” แต่ประชาชนชาวพาลุกากรภูมิยังขึ้นกับเมืองมุกดาหารอยู่ ทำให้เมืองพาลุกากรภูมิ จัดเก็บภาษีไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการบริหารเมือง ต่อมาภายหลังการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองหัวเมืองในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) จึงได้ยุบเมืองพาลุกากรภูมิมีฐานะเป็นเพียงหมู่บ้านหนึ่งสืบต่อมาถึงปัจจุบัน 

“หว้านใหญ่”  เป็นกิ่งอำเภอหว้านใหญ่  เมื่อวันที่  20  กันยายน  2520  ที่ตั้งที่ว่าการ

กิ่งอำเภอตั้งที่ อาคารทรงยุโรปวัดพระศรีมหาโพธิ์  ตำบลหว้านใหญ่   ต่อมาเมื่อวันที่  9  พฤษภาคม  2535  ได้รับยกฐานะเป็นอำเภอ

          อาณาเขต 

          อาณาเขตอำเภอหว้านใหญ่  ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดมุกดาหาร  ติดกับอำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม  ชายแดนด้านตะวันออกติดแม่น้ำโขงที่เป็นแม่น้ำสายใยชีวิตสืบสานความสัมพันธ์กับเมืองไซบุรี  และเมืองไกสอนพรมวิหาน  สปป.ลาว  ด้านทิศตะวันตกจดอำเภอดงหลวง  และทิศใต้จดอำเภอเมืองมุกดาหาร

          ภูมิประเทศ

          ภูมิประเทศ  เป็นที่ราบลุ่มลาดเอียง  จากทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  มีลำห้วยสำคัญคือ  ลำห้วยชะโนดและลำห้วยบางทราย  เป็นแหล่งน้ำสำคัญไหลออกจากแม่น้ำโขง

          ลักษณะภูมิอากาศ  3  ฤดู  คือ ฤดูร้อน ฤดูหนาว ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย  1,300  มิลลิเมตร / ปี

-                   อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย  38  องศาเซลเซียส/ปี

-                   อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย  10  องศาเซลเซียส/ปี

แบ่งการปกครองออกเป็น 5 ตำบล คือ
ตำบลหว้านใหญ่
ตำบลป่งขาม
ตำบลบางทรายน้อย
ตำบลชะโนด
ตำบลดงหมู

(Visited 2,584 times, 1 visits today)