🔊 ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง : พช.ลุย สร้างความรู้ความเข้าใจ การบริหารจัดการ แหล่งเงินทุนชุมชน🤝

🔊 ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง : พช.ลุย สร้างความรู้ความเข้าใจ การบริหารจัดการ แหล่งเงินทุนชุมชน🤝

⏩ วันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ วัดนิเวศวิหาร บ้านนาดี ม.๔ ต.ป่งขาม อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร
⏩ นายเกษม รัตนบุรี พัฒนาการอำเภอหว้านใหญ่ พร้อมนางวิไลลักษณ์ แสนจันทร์ นว.พช.ชำนาญการ และทีมปฏิบัติการคู่หู่ คู่คิด (Move for Fund Team) ดำเนินการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลและการเข้าถึงแหล่งทุน ติดตาม โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) เพื่อตรวจสอบและติดตามการขับเคลื่อนโครงการฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเปิดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างทั่วถึง

🌏 “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕ : Change for good 🌍

(Visited 13 times, 1 visits today)