📢 พช.หว้าน เพิ่มศักยภาพ ส่งเสริม และสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนชุมชน ตามหลักธรรมาภิบาล ♥️

📢 พช.หว้าน เพิ่มศักยภาพ ส่งเสริม และสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนชุมชน ตามหลักธรรมาภิบาล ♥️

⏩ วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 ณ ศาลาประชาคม บ้านโคกน้ำสร้าง ม.9 ต.หว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร
⏩ นายเกษม รัตนบุรี พัฒนาการอำเภอหว้านใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดำเนินการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลและการเข้าถึงแหล่งทุน ติดตาม โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) เพื่อตรวจสอบและติดตามการขับเคลื่อนโครงการฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเปิดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างทั่วถึง

🌏 “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕ : Change for good 🌍

(Visited 19 times, 1 visits today)