💉ปปส.ภาค 4 ร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน อ.หว้านใหญ่ ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด💊

💉ปปส.ภาค 4 ร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน อ.หว้านใหญ่ ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด💊

📌ณ พื้นที่อำเภอหว้านใหญ่ ระหง่างวันที่ 20-27 กันยายน 2564 ♥️

✍ นายสุพจน์ แสนคำ พัฒนาการอำเภอหว้านใหญ่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ”การขับเคลื่อนเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินเฝ้าระวังป้องกันปัญหายาเสพติด” ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน”ฟ้าทะลายโจร ปลูกเดือนแม่ เก็บเดือนพ่อ” จังหวัดมุกดาหาร
🧪ดำเนินการโดย เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอหว้านใหญ่ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่ และ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 4

🌎 “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕ ” : Change for good”🌎

(Visited 15 times, 1 visits today)