​🕸🌾 พช.หว้านใหญ่ ขับเคลื่อนงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง🕷🕸

​🕸🌾 พช.หว้านใหญ่ ขับเคลื่อนงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง🕷🕸

➡️ วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 ณ ศาลาวัดบ้านนาดี หมู่ที่ 4 ต.ป่งขาม อ.หว้านใหญ่
✍นายสุพจน์ แสนคำ พัฒนาการอำเภอหว้านใหญ่
🤝มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.สมนึก จิตอามาตย์ พัฒนากรประจำตำบลป่งขาม ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อจัดทำเวทีถอดบทเรียนและสรุปผลการขับเคลื่อนงานพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีครัวเรือนเป้าหมาย ผู้นำหมู่บ้าน กลุ่มเลี้ยงโค,กลุ่มเลี้ยงไก่เพื่อการพานิชย์ และกลุ่มช่างก่อสร้างฝีมือฯ เข้าร่วมเวทีฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู้

🌍”เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕ : Change for good”🌏

(Visited 10 times, 1 visits today)