✍ผู้ตรวจราชการ พช.ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนภารกิจ งานนโยบายสำคัญในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร🤝#WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #CDD #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #กรมการพัฒนาชุมชน

✍ผู้ตรวจราชการ พช.ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนภารกิจ งานนโยบายสำคัญในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร🤝
📢 วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564
🔊 นายอาจณรงค์ สัตยพานิช หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 4/2564 เขตตรวจราชการที่ 11 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร)
📌 โดยมีนายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อม ผอ.กลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมและสรุปผลการดำเนินงาน
🔈 ภาคบ่ายได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ โคก หนอง นา โมเดล และเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ฯ เพื่อเตรียมการอบรมการพัฒนาตามหลักกสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง แบบออนไลน์ ผ่านระบบ zoom ในพื้นที่อำเภอหว้านใหญ่ ณ แปลงนายจิตตา อนันต์ บ้านเลขที่ 1/3 หมู่ที่ 9 บ.โคกสวาท ต.ป่งขาม อ.หว้านใหญ่ และเยี่ยมชมพื้นที่ครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ รายนางกิตติยา เมืองโคตร
บ้านเลขที่ 44 หมู่ 3 บ.หว้านใหญ่ ต.หว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่ โดยมีนายสุพจน์ แสนคำ พัฒนาการอำเภอหว้านใหญ่ พร้อมทีมงานให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวจติดตาม
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

🌍 “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕:Change for good “🌏

(Visited 8 times, 1 visits today)