สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่

จังหวัดมุกดาหาร

นายเกษม รัตนบุรี

พัฒนาการอำเภอหว้านใหญ่

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน