สพอ.วานรนิวาส : มอบทุนการศึกษาเด็ก เยาวชน ประพฤติดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และช่วยเหลือสังคม ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

สพอ.วานรนิวาส : มอบทุนการศึกษาเด็ก เยาวชน ประพฤติดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และช่วยเหลือสังคม  ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น.

นางสาวอัสนีย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร พัฒนาการอำเภอวานรนิวาส ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอวานรนิวาส มอบทุนการศึกษาให้แก่สมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน กลุ่มเด็ก เยาวชน ประพฤติดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และช่วยเหลือสังคม   ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 6 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 6,000 บาท  ซึ่งมีเด็กและเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับทุนฯ ดังนี้

  1. เด็กชายธนวัตร อุ่นเบ้า                บ้านหนองนาหาร หมู่ที่ 5 ตำบลนาซอ
  2. นางสาวปิยธิดา อุ่นตา                 บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 9 ตำบลอินทร์แปลง
  3. นางสาวสายฝน แก้วกัณหา        บ้านท่าศรีไคล หมู่ที่ 16 ตำบลธาตุ
  4. เด็กชายธนดล สุพร                     บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแวงใต้
  5. เด็กหญิงสุชาวดี ท่อนจันทร์        บ้านหนองตากวย หมู่ที่ 3 ตำบลธาตุ
  6. เด็กชายวัชรพล โมบุตร               บ้านท่าเดื่อ หมู่ที่ 15 ตำบลเดื่อศรีคันไชย

ในการนี้ นางสาวจิราภรณ์ เบิกบานดี นายอำเภอวานรนิวาส เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาฯ และหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ทั้ง 34 กองทุน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมเป็นเกียรติในการมอบทุนการศึกษาฯ ในครั้งนี้ด้วย

# เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
# ผ้าไทยใส่ให้สนุก
# โคก หนอง นา พช
# สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวานรนิวาส
** Change for Good**
**อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร**

(Visited 21 times, 1 visits today)