สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวานรนิวาส

จังหวัดสกลนคร

นางสาวอัสนีย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร

พัฒนาการอำเภอวานรนิวาสสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565