พช.วังยาง>>>ร่วมสนับสนุนการจัดทำวิดีทัศน์ ประชาสัมพันธ์กลุ่มอาชีพสตรี ทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านหนองนางด่อน ที่ได้กู้ยืมเงินกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครพนม ที่ได้กู้ยืมเงินกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครพนม จำนวนเงิน 170,000 บาท เมื่อปี 2564 >>>วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ที่ทำการกลุ่มอาชีพสตรี ทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านหนองนางด่อน หมู่ที่ 2 ตำบลยวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

(house) พช.วังยาง>>>ร่วมสนับสนุนการจัดทำวิดีทั [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.วังยาง>>>ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่มาตรฐาน SMART Saving Group ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 ณ ที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านนาคอย หมู่ที่ 5 ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน 15 คน >>>วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านนาคอย หมู่ที่ 5 ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

(house) พช.วังยาง>>>ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพก [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.วังยาง ลงพื้นที่ติดตามการ กลุ่มสตรีที่กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน กับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 2564

(house) พช.วังยาง ลงพื้นที่ติดตามการ กลุ่มสตรีที่กู้ยืม [...]
อ่านเพิ่มเติม

ลงพื้นที่มอบเงินทุนอุปการะเด็กยากจนและด้อยโอกาส จากเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (CDF Share happiness)

(house) พช. วังยาง >>>ลงพื้นที่มอบเงินทุนอุปกา [...]
อ่านเพิ่มเติม

ร่วมรณรงค์สวมใส่ผ้าไทยในธีมงาน “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” อำเภอวังยาง ได้ร่วมกับส่วนราชการภาครัฐ,เอกชน,องค์กร,หน่วยงานและกลุ่มภาคีพัฒนาร่วมกิจกรรม โดยหมุนเวียนสวมใส่ผ้าไทยอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน

(house) พช.วังยาง ร่วมรณรงค์สวมใส่ผ้าไทยในธีมงาน “ผ้าไท [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.วังยาง ให้คำปรึกษาในการกู้ยืมเงินของกลุ่มสตรีที่กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดนครพนม

(house) พช.วังยาง ให้คำปรึกษาในการกู้ยืมเงินของกลุ่มสตร [...]
อ่านเพิ่มเติม

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานขุดพร้อมปรับเกลี่ยพื้นที่ เพื่อให้ได้ตามแบบแปลนมาตรฐาน โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้​ทฤษฏีใหม่​ “โคก​ หนอง​ นา​ โมเดล”

(house) พช. วังยาง >>>ลงพื้นที่ติดตามการดำเนิน [...]
อ่านเพิ่มเติม

ลงพื้นติดตามการขุด-ปรับปรุงพื้นที่ ให้ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนมาตรฐาน ในโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้​ทฤษฏีใหม่​ “โคก​ หนอง​ นา​ โมเดล”

(house) พช. วังยาง >>>ลงพื้นติดตามการขุด-ปรับป [...]
อ่านเพิ่มเติม