พช.วังยาง จัดกิจกรรม “ถือจอบเสียม ไปเอามื้อสามัคคี พลิกฟื้นแผ่นดิน กินข้าวโฮมกัน”

🌿🌾 พช.วังยาง จัดกิจกรรม “ถือจอบเสียม ไปเอามื้อสามัคคี พลิกฟื้นแผ่นดิน กินข้าวโฮมกัน” >>>> วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.ณ พื้นที่แปลงนายสุระชัย วันนาพ่อ บ้านยอดชาด ม.1 ต.ยอดชาด อ.วังยาง จ.นครพนม 🍀☘️นายกชภูมิ สำลี นายอำเภอวังยาง เป็นประธานเปิดกิจกรรม”ถือจอบเสียม ไปเอามื้อสามัคคี พลิกฟื้นแผ่นดิน กินข้าวโฮมกัน” 🌾🌾ในการนี้นายชัยพร ศศินราเศรษฐ์ พัฒนาการอำเภอวังยาง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความสมบูรณ์ให้พื้นที่ต้นแบบ ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ มาพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน ด้วยการปฏิบัติจริง เจ้าของแปลง ผู้นำชุมชน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ประธานสตรีอำเภอวังยาง และ ภาคีเครือข่าย จึงมาช่วยกัน จัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า พืช สัตว์ ให้อุดมสมบูรณ์ จะได้เป็นจุดเรียนรู้ระดับครัวเรือนของตำบล
ทั้งนี้ หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอ, เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ครัวเรือนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต,นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) มาร่วมกันเอามื้อสามัคคี
ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชนในการพัฒนา ให้เป็น แกนหลักในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” ในการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว จัดให้มีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างเครือข่าย ขยายผลสู่หมู่บ้านชุมชน
ดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้
1. กิจกรรมการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง หรือ ปลูกไม้ 5 ระดับ
2. กิจกรรมปลูกต้นไม้และห่มดิน
3. กิจกรรมปุ๋ยหมัก/ ทำแซนวิชปลา
4. กิจกรรมขุดคลองไส้ไก่
พร้อมนี้มีเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 25 คน ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังยาง ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุม การแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดนครพนม
>> Change for Good<<
📷 ภาพ/ข่าว : สพอ.วังยาง

(Visited 8 times, 1 visits today)