พช.วังยาง ประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile clinic สร้างสุขชุมชน

⏰วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองแคน ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
⭐️>>>> นายชัยพร ศศินราเศรษฐ์ พัฒนาการอำเภอวังยาง มอบหมายให้นายวรพจน์ ตงศิริ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ⭐️ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile clinic สร้างสุขชุมชน โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)บ้านหนองแคน หมู่ที่ 3 ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าประชุมเป็นคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) และครัวเรือนเป้าหมายในหมู่บ้าน จำนวน 25 คน
⭐️>>>>ในการนี้ นายวรพจน์ ตงศิริ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ⭐️ได้ร่วมกับผู้เข้าประชุมทำการประเมินศักยภาพโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ตามประเด็นตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการดำเนินงานและจัดระดับการพัฒนาหมู่บ้าน กข.คจ. รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้เกิดประสิทธิภาพ ใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกัน แก้ไขปัญหา กำกับดูแลโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ให้มีความมั่นคงและเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และการดำเนินงานกองทุนต้นไม้ชุมชน
⭐️อำเภอวังยาง : สู่ขวัญข้าวบุญเดือนสาม
น้ำศักดิ์สิทธิ์หนองบัวทอง
งามเรืองรององค์พระใหญ่
ศูนย์รวมใจพระธาตุสามร่มโพธิ์ศรี

(Visited 3 times, 1 visits today)