ฝึกอบรมสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีโครงการส่งเสริมพัฒนาสตรีด้านการพัฒนาสินค้าและการตลาด

📣 พช.วังยาง >>> ดำเนินการฝึกอบรมสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีโครงการส่งเสริมพัฒนาสตรีด้านการพัฒนาสินค้าและการตลาด
📣วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30-16.30 . ณ หอประชุมอำเภอวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
>>นายชัยพร ศศินราเศรษฐ์ พัฒนาการอำเภอวังยาง มอบหมายให้ นางสาวณปภัส ทรงบัณฑิต และนายวรพจน์ ตงศิริ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินการจัดฝึกอบรมสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีโครงการส่งเสริมพัฒนาสตรีด้านการพัฒนาสินค้า และการตลาด ซึ่งได้รับงบประมาณ (เงินอุดหนุน) จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครพนม งบประมาณ 42,300 บาท จำนวน ผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย กพสต./กพสม.สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจาก 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลโคกสี ตำบลหนองโพธิ์ ตำบลวังยาง ตำบลยอดชาด จำนวน 60 คน เข้ารับการฝึกอบรม การพัฒนารูปแบบชองสินค้าและผลิตภัณฑ์ การเรียนรู้การพัฒนาและเพิ่มช่องทางการตลาด ในการจำหน่ายสินค้า การแปรรูปผลิตภัณฑ์ และการจัดทำแผนงานโครงการในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ ของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอวังยาง โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ได้มอบหมายให้นายสุริยา สุคนธชาติ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
อำเภอวังยาง : สู่ขวัญข้าวบุญเดือนสาม
น้ำศักดิ์สิทธิ์หนองบัวทอง
งามเรืองรององค์พระใหญ่
ศูนย์รวมใจพระธาตุสามร่มโพธิ์ศรี
ประเพณีบุญบั้งไฟ✨

(Visited 11 times, 1 visits today)