ติดตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง “ปลูกผักเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

📣 พช.วังยาง>>> ติดตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง “ปลูกผักเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”
>>>> วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 ณ บ้านวังโน ม.2 ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
>>> นายชัยพร ศศินราเศรษฐ์ พัฒนาการอำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม มอบหมายให้นางสาวณปภัส ทรงบัณฑิต นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลหนองโพธิ์ พร้อมด้วยนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ออกติดตามผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง การปลูกผักเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ครัวเรือนเป้าหมายนางประภัสสร ชาวคนดง ครัวเรือนเป้าหมายบ้านวังโน ม.2 ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม มีการปลูกพืชผักสวนครัวมากกว่า 10 ชนิด ในพื้นที่บริเวณรอบๆบ้าน เพื่อไว้บริโภคในครัวเรือน และแบ่งปันญาติพี่น้องในหมู่บ้านได้นำไปบริโภค และยังมีการเพาะเห็ดในโรงเรือนเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวอีกด้วย อีกทั้งได้เก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ์พืชไว้เพาะปลูกในรอบต่อไป เพื่อลดรายจ่ายในการซื้อพันธุ์ผักมาปลูก และจะขยายผลไปสู่เพื่อนบ้านได้นำไปปลูกในครอบครัวของตนเพื่อเป็นการลดรายจ่ายต่อไป 📣 “อำเภอวังยาง : สู่ขวัญข้าวบุญเดือนสาม
น้ำศักดิ์สิทธิ์หนองบัวทอง
งามเรืองรององค์พระใหญ่
ศูนย์รวมใจพระธาตุสามร่มโพธิ์ศรี
ประเพณีบุญบั้งไฟ” 🌸🌸 >>Chang for Good <<

(Visited 3 times, 1 visits today)