(house)ฯ พช.วังยาง ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” พื้นที่แปลงศูนย์เรียนรู้

(house)ฯ พช.วังยาง >>>ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” พื้นที่แปลงศูนย์เรียนรู้

>วันที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ บ้านใหม่ไทยเจริญ ม.9 ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

>>สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังยาง โดยการนำของ นายชัยพร ศศินราเศรษฐ์ รกท.พัฒนาการอำเภอวังยาง พร้อมด้วยนางสาวณปภัช ทรงบัณฑิตย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ,น.ส.จุลีพร กาจิต นว.พช.ปก และนักลงพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ร่วมกับนายนิติกานต์ ยะจันโท ผอ.กองช่าง อบต.โคกสี และ นายวีระยุทธ เพ็งพิมพ์ วิศวกรปฏิบัติการ อบต.ยอดชาด ลงพื้นที่ติดตามส่งเสริมสนับสนุน และกำกับการขุดดิน ให้ตรงตามเครื่องหมายและสัญญาลักษณ์ในที่ดิน ที่มีการกำหนดจุดไว้ เพื่อให้การดำเนินการขุดปรับที่ดินตามแบบมาตรฐานเป็นไปอย่างถูกต้องแม่นยำที่สุด ในการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” พื้นที่แปลงศูนย์เรียนรู้ฯนายณัฐพงศ์ เพชรดีคาย ณ บ้านใหม่ไทยเจริญ ม.9 ตำบลวังยาง โดยดำเนินการในพื้นที่ 3 ไร่ แบบแปลนมาตรฐานสัดส่วนพื้นที่ 2:3 มีสภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย ทั้งนี้ดำเนินการเป็นวันที่ 9 ของการขุดปรับแต่งพื้นที่ ความก้าวหน้าในการขุดปรับแต่งพื้นที่ดังนี้ บ่อที่ 1 และบ่อที่ 2 เสร็จสมบูรณ์แล้ว, การดำเนินการขุดคลองไส้ไก่คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในวันนี้ ในการนี้ได้มีการปรับเกลี่ยขอบบ่อ ให้ได้ระดับ และมาตรฐานตามแบบมาตรฐาน 📣 “พช.วังยาง ร่วมต้าน Covid-19 ประเทศไทยต้องชนะ” 🌸🌸Chang for Good (daffodil)(daffodil)

(Visited 7 times, 1 visits today)