พช.วังยาง ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

(house) พช.วังยาง ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
>>>25 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาคม บ้านหนองแคน ม.3 ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
(double arrow right)(double arrow right)นายชัยพร ศศินราเศรษฐ์ รกท.พัฒนาการอำเภอวังยาง พร้อมด้วย นางสาวจุลีพร กาจิต พัฒนากรประจำตำบลยอดชาด และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมที่ 2.2 กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองและซุมชน อย่างมีทิศทางที่สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศักยภาพและบริบทของชุมขน มีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรม คือ ผู้แทนครัวเรือนพัฒนาต้นแบบ จำนวน 30 ครัวเรือน
(double arrow right)โดยมีขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม ดังนี้
1. วางแผนเตรียมการดำเนินงาน โดยกำหนดรูปแบบ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงโดยประกอบไปด้วยกรอบการเรียนรู้ ตั้งต่อไปนี้
1.1 วิเคราะห์ข้อมูลของครัวเรือน เพื่อทำแผนชีวิตของครัวเรือน วิเคราะห์ข้อมูลของชุมชน เพื่อจัดทำหรือทบทวน/ปรับแผนชุมชน สำหรับนำไปเป็นเครื่องมือในการกำกับทิศทางการพัฒนาหมู่บ้านต่อไป
1.2 ดำเนินการประเมินเพื่อตรวจสอบสภาพของหมู่บ้านตามเกณฑ์ประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของกระทรวงมหาดไทย (4 ด้าน 23ตัวชี้วัต )
1.3 ประเมินความ “อยู่เย็น เป็นสุข” หรือความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชนก่อนการพัฒนาหมู่บ้าน (ครั้งที่ 1)
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หมู่บ้านจัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ในระตับบุคคล ครัวเรือน รวมถึงระดับชุมชน ที่สอดคล้องกับอาชีพ สภาพการณ์ และผลการประเมินหมู่บ้านจากข้อ 1
3. กำหนดกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ้งเน้นการพึ่งตนเอง หมู่บ้านสามารถดำเนินการได้เอง หรือประสานความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก 📣 “พช.วังยาง ร่วมต้าน Covid-19 ประเทศไทยต้องชนะ” 🌸🌸Chang for Good (daffodil)(daffodil)

(Visited 6 times, 1 visits today)