สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังยาง

จังหวัดนครพนม

นางสาวจุฬาภรณ์ ธิรัตยา

พัฒนาการอำเภอวังยาง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน