สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังยาง

จังหวัดนครพนม

นายชัยพร ศศินราเศรษฐ์

พัฒนาการอำเภอวังยาง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน