สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังวิเศษ

จังหวัดตรัง

นายธเรศ บาลทิพย์

พัฒนาการอำเภอวังวิเศษ

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน