ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย

ดาวน์โหลด

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล”จำนวน 10 อัตรา

ดาวน์โหลด

มาตรการ 5 ส สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังวิเศษ

ดาวน์โหลด

มาตรการใช้ค่านิยมองค์การในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร เพื่อการรับรู้และเข้าใจค่านิยมองค์การ ABC DEF S&P

ดาวน์โหลด

หนังสือราชการ

แต่งตั้งคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง

ดาวน์โหลด

แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังวิเศษ

ดาวน์โหลด

แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังวิเศษ

ดาวน์โหลด

แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลด