ข่าวประชาสัมพันธ์

นางดวงจันทร์ หมานละงู

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอวังวิเศษ

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน