ขนาดตัวอักษร:

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

วิสัยทัศน์ของ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังวิเศษ

นางดวงจันทร์ หมานละงู

พัฒนาการอำเภอวังวิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

15/06/2564 10.46

ตรวจรับงานขุดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 1 พัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต(Household lab model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน

@ สพอ.วังวิเศษ จ.ตรัง >>ตรวจรับงานขุดตามโครงการพั [...]

15/06/2564 10.43

เตรียมความพร้อมรับการตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

@ สพอ.วังวิเศษ จ.ตรัง >> เตรียมความพร้อมรับการตรว [...]

15/06/2564 10.41

ปรับพื้นที่พร้อมดำเนินงานขุด ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 1 พัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต(Household lab model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน

@ สพอ.วังวิเศษ จ.ตรัง >>ปรับพื้นที่พร้อมดำเนินงาน [...]

ประกาศ

ดูทั้งหมด
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล”จำนวน 10 อัตรา
มาตรการ 5 ส สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังวิเศษ
มาตรการใช้ค่านิยมองค์การในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร เพื่อการรับรู้และเข้าใจค่านิยมองค์การ ABC DEF S&P

หนังสือราชการ

ดูทั้งหมด
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล”จำนวน 10 อัตรา
มาตรการ 5 ส สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังวิเศษ
มาตรการใช้ค่านิยมองค์การในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร เพื่อการรับรู้และเข้าใจค่านิยมองค์การ ABC DEF S&P