ขนาดตัวอักษร:

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

วิสัยทัศน์ของ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังวิเศษ

นางดวงจันทร์ หมานละงู

พัฒนาการอำเภอวังวิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

31/03/2564 16.19

ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” (งบเงินกู้ระยะที่ 1)

@ สพอ.วังวิเศษ จ.ตรัง >>ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู [...]

31/03/2564 12.45

ขับเคลื่อนงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (กิจกรรมเอามื้อสามัคคี)

@ สพอ.วังวิเศษ จ.ตรัง >>ขับเคลื่อนงานตามโครงการพั [...]

29/03/2564 10.21

ขับเคลื่อนงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (กิจกรรมเอามื้อสามัคคี)

@ สพอ.วังวิเศษ จ.ตรัง >>ขับเคลื่อนงานตามโครงการพั [...]

ประกาศ

ดูทั้งหมด
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล”จำนวน 10 อัตรา
มาตรการ 5 ส สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังวิเศษ
มาตรการใช้ค่านิยมองค์การในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร เพื่อการรับรู้และเข้าใจค่านิยมองค์การ ABC DEF S&P

หนังสือราชการ

ดูทั้งหมด
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล”จำนวน 10 อัตรา
มาตรการ 5 ส สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังวิเศษ
มาตรการใช้ค่านิยมองค์การในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร เพื่อการรับรู้และเข้าใจค่านิยมองค์การ ABC DEF S&P