อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายบุญเหลือ บารมี นายอำเภอวังทอง เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานสร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ระดับตำบล (CLM) ขนาดพื้นที่ 15 ไร่ จำนวน 7 แปลง เพื่อขับเคลื่อนการจัดสร้างฐานการเรียนรู้แปลงละ 9 ฐานฯ รวมทั้งสิ้น 63 ฐานฯ โดยมีนางทองหล่อ สวัสดิเทพ พัฒนาการอำเภอวังทอง, นางทุงสะกรานต์ สุดธัญญรัตน์ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ ,นส.โสภิต ภูริตสวัสดิ์ พัฒนาการอำเภอนครไทย ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าของแปลง นวช.พัฒนาชุมชน สพจ.พิษณุโลก,พัฒนากร และ นพต. รวม 35 คน เข้าร่วมประชุม ซึ่งในที่ประชุมได้กำหนดเวลาแล้วเสร็จทุกฐานฯ ภายใน 31 ตุลาคม 2564 โดยการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งผู้นำชุมชน เจ้าของแปลง จิตอาสา นพต. พร้อมกำหนดการ kick off พร้อมกันทุกตำบลในวันที่ 19 ตุลาคม 2564

(Visited 13 times, 1 visits today)