พช.วังสมบูรณ์ ดำเนินกิจกรรมการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ที่ทำการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านท่าเกวียน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังสมบูรณ์ โดยนางสาวสุวรรณา อินตัน พัฒนาการอำเภอ มอบหมายนางสาวณิฐสิณี คำโสม นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน กิจกรรมที่ 2 การศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด โดยนำคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “บ้านสี่แยกไพรจิตร หมู่ที่ 7 ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์” จำนวน 10 คน เข้าศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ณ ที่ทำการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านท่าเกวียน หมู่ที่ 1 ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน มีการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถบริหารจัดการกองทุนแม่ของแผ่นดินตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน

ในการนี้ นางชิดชญา จำปาเทศ พัฒนาการอำเภอวัฒนานคร เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พร้อมด้วยประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสระแก้ว และประธานคณะกรรมการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านท่าเกวียน ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ ในการเข้าศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้

——————————-
“คณานับพืชเศรษฐกิจ แหล่งผลิตโคนมที่ยิ่งใหญ่ ธรรมชาติสวยใส อ่างเก็บน้ำใหญ่คลองพระสะทึง”

********************************
#พัฒนา คือ สร้างสรรค์
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

📸/✍🏽 : สพอ.วังสมบูรณ์ 41/2566

#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDDSakaeo
#พชวังสมบูรณ์
#กองทุนแม่ของแผ่นดิน

(Visited 39 times, 1 visits today)