สพอ.วังสมบูรณ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับอำเภอ ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอวังสมบูรณ์

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ โดยนางสาวสุวรรณา อินตัน พัฒนาการอำเภอ จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน การติดตามหนี้ค้างชำระของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอวังสมบูรณ์ พร้อมทั้งพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการฯแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยมี นายกิจจา เสาวรส นายอำเภอวังสมบูรณ์ เป็นประธานการประชุม

———————————–
“คณานับพืชเศรษฐกิจ แหล่งผลิตโคนมที่ยิ่งใหญ่ ธรรมชาติสวยใส อ่างเก็บน้ำใหญ่คลองพระสระทึง”

********************************
#พัฒนา คือ สร้างสรรค์
“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 : Change for Good”

📸/✍🏽 : สพอ.วังสมบูรณ์ 105/2565

#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDDSakaeo
#พชวังสมบูรณ์
#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

(Visited 15 times, 1 visits today)