ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

แนวทางการจัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมในเว็บไซต์ OTOPTHAI.SHOP

ดาวน์โหลด

หนังสือราชการ

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูล จปฐ.61 แบบแผ่นเดียว

ดาวน์โหลด

แบบคำขอ แบบประเมิน ขอใช้เครื่องหมายผลิตภัณฑ์ OTOP กรมการพัฒนาชุมชน

ดาวน์โหลด