โครงสร้างบุคคลากร

สุบรร สลับศรี

พัฒนาการอำเภอวังสามหมอ

เสถียร ปัญญาใส

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบประสานงาน
ตำบลบะยาวและตำบลผาสุก

จันทิรา ยอดเพ็ชร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบประสานงาน
ตำบลวังสามหมอและตำบลคำโคกสูง

ศักดิ์ณรงค์ ศรีตาแสน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบประสานงาน
ตำบลหนองกุงทับม้าและตำบลหนองหญ้าไซ

ปิยภัทรตราภรณ์ ทาสะโก

เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้าน
รับผิดชอบประสานงานกองทุนฯ

(Visited 343 times, 1 visits today)