โครงสร้างบุคคลากร

นายสุปัน นาทองห่อ

พัฒนาการอำเภอวังสามหมอ

นายจตุพร พรมโคตร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางรัชนี พลหงษ์

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

นางสาวเมทินี บรรเทา

นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

นางสาวธัญญลักษณ์ คำพอง

นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

(Visited 376 times, 1 visits today)