ประวัติความเป็นมา

คำขวัญอำเภอวังสามหมอ  “ เมืองผักหวาน อุทยานวังใหญ่ น้ำใสไหลหลาก มากด้วยปูปลา ประเพณีล้ำค่า ภูผาป่าสมบูรณ์ ”

 

ประวัติอำเภอวังสามหมอ

อำเภอวังสามหมอ ได้ก่อตั้งเป็นกิ่งอำเภอวังสามหมอ เมื่อ พ.ศ. 2518 และได้รับยกฐานะ           เป็นอำเภอเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2524 นาม “ วังสามหมอ ” มาจากตำนานที่ว่า มีจระเข้ใหญ่ตัวหนึ่ง    ได้หลงกลืนร่างธิดาของเจ้าเมืองท่าขอนยาง และกลัวความผิดจึงหนีการตามล่ามาอาศัยอยู่ที่วังน้ำใหญ่ ของลำน้ำพันชาด พอเจ้าเมืองได้ข่าวจึงให้หมอจระเข้มาปราบจระเข้ตัวนี้ โดยให้หมอผู้มีเวทย์มนต์มาทำพิธี แต่หมอจระเข้  2 คนแรก สู้พญาจระเข้ไม่ได้จนต้องสังเวยชีวิต เพราะการที่ใช้หมอจระเข้ถึง 3 คนนี้เอง วังน้ำแห่งนี้  จึงถูกตั้งชื่อว่า “ วังสามหมอ ” และถูกนำมาใช้เป็นชื่ออำเภอในที่สุด

อาณาเขต

          อำเภอวังสามหมอ มีพื้นที่ทั้งหมด ๗๐๙ ตารางกิโลเมตร ระยะทางจากจังหวัดอุดรธานี ๑๐๓ กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ ๕๘๐ กิโลเมตร

          - ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอไชยวาน(อุดรธานี) และอำเภอสองดาว,วาริชภูมิ(สกลนคร)

          - ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอนิคมน้ำอูน,กุดบาก(สกลนคร) และอำเภอคำม่วง,สามชัย(กาฬสินธุ์)

          - ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอหนองกุงศรี,ท่าคันโท,สามชัย(กาฬสินธุ์)

          - ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอศรีธาตุ,ไชยวาน(อุดรธานี)

พื้นที่การปกครอง

          - การปกครองท้องที่ อำเภอวังสามหมอ ได้แบ่งเขตการปกครอง ตามลักษณะปกครองท้องที่ออกเป็น ๖ ตำบล ๗๒ หมู่บ้าน ประกอบด้วย

                    ๑) ตำบลหนองกุงทับม้า จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน

                    ๒) ตำบลหนองหญ้าไซ จำนวน ๙ หมู่บ้าน

                    ๓) ตำบลบะยาว จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน

                    ๔) ตำบลผาสุก จำนวน ๑๘ หมู่บ้าน

                    ๕) ตำบลคำโคกสูง จำนวน ๙ หมู่บ้าน

                    ๖) ตำบลวังสามหมอ จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน

          - การปกครองท้องถิ่น อำเภอวังสามหมอ ได้แบ่งการปกครองตามเขตพัฒนาท้องถิ่น มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๗ แห่ง ประกอบด้วย

                    ๑) เทศบาลตำบลวังสามหมอ

                   ๒) เทศบาลตำบลลำพันชาด

                   ๓) เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ

                   ๔) เทศบาลตำบลบะยาว

                   ๕) เทศบาลตำบลผาสุก

                   ๖) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า

                   ๗) องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

ข้อมูลประชากร/อาชีพ 

อำเภอวังสามหมอ มีประชากร ๑๒,๑๔๒ ครัวเรือน ๓๖,๘๔๙ คน ชาย ๑๘,๖๕๕ คน หญิง ๑๘,๑๙๔ คนรายได้เฉลี่ย ๗๒,๔๗๙ บาท/คน/ปี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ ค้าขาย และรับจ้างทั่วไป (จปฐ. ปี ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

สภาพภูมิประเทศ/ภูมิอากาศ

อำเภอวังสามหมอ เป็นที่ราบสูง มีภูเขาสลับกับที่ราบตลอดพื้นที่ ทางทิศใต้ติดกับเขื่อนลำปาว ทำให้พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีแหล่งน้ำและห้วยไหลผ่านหลายสาย มีฤดูกาล ๓ ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูร้อน มีความหลากหายทางชีวภาพ มีอาหารป่าให้จัดเก็บทุกฤดู

(Visited 13,959 times, 1 visits today)