“ลงพื้นที่“ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” CLM

วันที่ 11 พฤษภาคม  2564  เวลา 09.00 – 12.00 น. นา [...]
อ่านเพิ่มเติม