เดิมอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมืองพิจิตร ต่อมาทางราชการได้แบ่งแยกท้องที่สวนหนึ่งของอำเภอเมืองพิจิตรจำนวน 3 ตำบล ได้แก่ ต.วังทรายพูน ต.หนองพระ และตำบลหนองปลาไหล ตั้งเป็นกิ่งอำเภอเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2518   ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะกิ่งอำเภอวังทรายพูน ขึ้นมาเป็นอำเภอวังทรายพูน   โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ 89 ตอนที่ 115 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2524  มีนายวิทยา สุขิตานนท์  ดำรงตำแหน่งนายอำเภอเป็นคนแรก และได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอเมืองพิจิตร และอำเภอวังทรายพูน โดยโอนตำบลหนองปล้อง อำเภอเมืองพิจิตร มาขึ้นกับอำเภอวังทรายพูนตามประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 100 ตอนที่ 152 ลงวันที่ 23 กันยายน 2536 จึงทำให้ปัจจุบัน อำเภอวังทรายพูน
มีเขตปกครอง 4 ตำบล จำนวน 57 หมู่บ้าน  

(Visited 863 times, 1 visits today)