สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังทรายพูน

จังหวัดพิจิตร

นางสมใจ เพชรล้อมทอง

พัฒนาการอำเภอวังทรายพูน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน