นางสมใจ เพชรล้อมทอง

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอวังทรายพูน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย wangsaiphun วันที่ 01 มี.ค. 2565

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อน ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับพื้นที่ (ภาคเหนือ)