ประวัติความเป็นมา

               เดิมอยู่ในการปกครองอำเภอชนแดน ต่อมาปี 2526 ได้มีประกาศ กระทรวงมหาดไทย จัดตั้งขึ้นเป็นกิ่งอำเภอวังโป่ง และยกฐานะเป็นอำเภอ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2533 ซึ่งอำเภอวังโป่ง ตามประวัติที่ตั้งใกล้ริมน้ำมีดินโป่งชาวบ้านจึงเรียกว่า บ้านวังดินโป่ง ต่อมาเป็นวังโป่ง มีพื้นที่ 543 ตร.กม. สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป ฤดูร้อนอากาศร้อน ฤดูหนาวอากาศหนาว และฤดูฝนมีฝนตกชุก

แบ่งการปกครองออกเป็น 5 ตำบล คือ
       1. ตำบลวังโป่ง

       2. ตำบลวังศาล

       3. ตำบลวังหิน

       4. ตำบลซับเปิป

       5. ตำบลท้ายดง

              อาชีพหลัก ได้แก่ทำการเกษตร ข้าว ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ อาชีพเสริม ได้แก่ ช่วงเดือนพฤศจิกายน มีปลูกถั่วญี่ปุ่น เป็นอาชีพเสริมของประชาชนในอำเภอวังโป่ง ธนาคาร มี 2 แห่ง ได้แก่ ธนาคาร ธกส. โทร. 0-5675-8227 ธนาคาร ออมสิน  โทร. 0-5692-3649 ห้างสรรพสินค้า มี เทสโก้โลตัส เอ็กเพรส , เซเว่นอีเลฟเว่น โรงเรียนมัธยม ได้แก่ 1.โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม โทร. 0-5676-90322  โรงเรียนวังโป่งศึกษา โทร. 0-5675-8213 ๓. โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง โทร 0-5675-8208 ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของอำเภอ 1. อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง 2. เขารักษาพันธุ์สัตว์ป่า 3. ป่าสงวนแห่งชาติวังโป่ง-ชนแดน-วังกำแพง จำนวนประชากรทั้งสิ้น รวม 33,815 คน จำนวนประชากรชาย รวม 17,065  คน จำนวนประชากรหญิง รวม 16,750 คน ความหนาแน่นของประชากร 78.37 คน/ตร.กม. ด้านการคมนาคม ทางบก รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  1,205 ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าวโพด ถั่ว มัน ข้าว ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่ คลองวังโป่ง

(Visited 1,368 times, 1 visits today)