พช.วังโป่ง เข้าร่วมคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 2565

จังหวัดเพชรบูรณ์คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 2565
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ที่ว่าการอำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ (นางสาวมนทิรา เข็มทอง) ประธานคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565 มอบหมายให้นายมนัส สมณะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนเป็นผู้แทน พร้อมด้วย คณะกรรมการคัดเลือกฯ รวม 7 ท่าน ลงพื้นที่คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และยกย่องเชิดชูเกียรติแก่กลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถเป็นแบบอย่างได้ รวมทั้งเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบท บาทสตรี มากยิ่งขึ้น โดย ได้รับเกียรติจาก นายอำเภอวังโป่ง(นายสุเทพ เบียร์ดี) ให้การต้อนรับ โดย คัดสรร จำนวน 3 ประเภท ได้แก่
1. คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาลดีเด่น
2. กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น
3.สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนิน งานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอดีเด่น
หลังจากนั้นคณะกรรมการรคัดสรร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมของทั้ง 3 ประเภท ดังนี้
1)สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนิน งานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ อำเภอวังโป่ง
2) คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง
3) กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มทอผ้าบ้านคลองน้ำคันหมู่ที่ 2 ตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง
ทั้งนี้ คณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ได้ให้คำแนะนำในการดำเนินงานแก่กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตามประเด็นยุทธศาสตร์เสริมสร้างขีดความสามารถองค์กรบริหารกองทุน พัฒนาบทบาทสตรี ตามหลักธรรมาภิบาล
📸ข่าว : ทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
#มท.สร้างสุข (Happy Creation)
#Change for Good
#60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์@มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ : Earth Safe Foundation
(Visited 1 times, 1 visits today)