หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ


หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ


        รัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยได้พัฒนา “หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ” โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลัก ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและส่งเสริมให้ทุกชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้

          หลักเกณฑ์ “หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ” มี 3 ระดับ คือ
          1. พออยู่ พอกิน คือ ครัวเรือนที่พัฒนาจนพึ่งพาตนเองได้ ทำกิน ทำใช้ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และมีการออม
          2. อยู่ดี กินดี คือ หมู่บ้าน/ชุมชน ที่บริหารจัดการพัฒนาในรูปแบบกลุ่ม และพัฒนารายได้และขยายโอกาสให้คนในชุมชน
          3. มั่งมี ศรีสุข คือ หมู่บ้าน/ชุมชน ที่บริหารพัฒนาด้วยองค์กรเครือข่ายยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มโอกาสในอาชีพ และมีสวัสดิการชุมชน
     นอกจากนี้ กระทรวงฯ ยังได้เข้าไปสร้างและพัฒนาแกนนำหมู่บ้าน เพื่อขยายผลต้นแบบไปสู่ครัวเรือนอื่นๆ มีการจัดเวทีประชาคม บัญชีครัวเรือน โดยใช้แผนชุมชนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาแกนนำหมู่บ้าน เพื่อขยายผลต้นแบบ ไปสู่ครัวเรือน โดยใช้แผนชุมชนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาหมู่บ้าน ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ฝึกอาชีพ จัดทำศูนย์เรียนรู้ชุมชน และส่งเสริมให้ชุมชนพึ่งพาตนเอง เน้นการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบใน 4 ด้านสำคัญ ดังนี้
          1. ด้านจิตใจและสังคม เน้นให้หมู่บ้าน/ชุมชนรู้จัก สามัคคี ร่วมมือกันพัฒนา ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
          2. ด้านเศรษฐกิจ เน้นการทำบัญชีครัวเรือน ลดรายจ่าย สร้างรายได้รวมกลุ่มพัฒนาอาชีพ และออมในหลายรูปแบบ หรือมีวิสาหกิจชุมชน
          3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังให้หมู่บ้าน/ชุมชน อนุรักษ์สิ่งแวดลอม หรือมีการใช้พลังงานทดแทน
          4. ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ในชุมชน ใช้เทคโนโลยีเหมาะสม ปฏิบัติตามหลักการพึ่งพาตนเอง
 
(Visited 60 times, 1 visits today)