ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

ศูนย์การเรียนรู้ สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเวพติดโรงเรียนวังโป่งศึกษา

สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข

โรงเรียนงวังโป่งศึกษา

 

 

โรงเรียนวังโป่งศึกษาได้ดำเนินการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยมีสภานักเรียน ชมรมเสมารักษ์ต้านยาเสพติด และ ชมรมTO BE NUMBER ONE เป็นผู้ดำเนินงาน นอกจากนี้ยังมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกคอยเป็นที่ปรึกษาและกำกับติดตามการดำเนินงานตลอดโครงการ

 

โดยมีวิสัยทัศน์ สถานศึกษาสีขาว คือ

สร้างแหล่งเรียนรู้ พัฒนาชีวิต ปลอดสิ่งเสพติด พิชิตภัยอบายมุข สร้างความกลมเกลียว เพื่อนช่วยกัน สร้างสรรค์ด้วยกิจกรรม TO BE NUMBER ONE

 

ยึดหลัก องค์ประกอบ 4 ด้าน  ได้แก่

1.  มีแหล่งเรียนรู้                              2.  ดูแลช่วยเหลือ

3.  เอื้อเฟื้อด้วยคุณธรรม                   4.  สร้างสรรค์ด้วยกิจกรรม

 

ดำเนินงานตามยุทศาสตร์ 5 ด้าน  ได้แก่

1.  ด้านการป้องกัน                           2.  ด้านค้นหา

3.  ด้านรักษา                                   4.  ด้านการเฝ้าระวัง

5.  ด้านการบริหารจัดการ

 

 

 

ฟาร์มคอนเซ็ป – ศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร

ตั้งอยู่ที่ 280 หมู่ 8 ซับเปิบ วังโป่ง ให้บริการประชาชนในพื้นที่ ซับเปิบ อ. วังโป่ง จ. เพชรบูรณ์

ฟาร์มคอนเซ็ป  ออร์แกนิคฟาร์มสเตย์

( Organic Farm Stay )

ศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร

Agriculture Learning Center

เราคือเกษตรกรตัวจริง  ทำการผลิตผักผลไม้และอื่นๆในกิจกรรมทางการเกษตรด้วยตนเอง   ในรูปแบบเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ  แต่มีแนวความคิดที่จะสร้างกลไกการตลาด  สำหรับสินค้าทางการเกษตรของตนเอง   โดยไม่หวังพื่งพิงพ่อค้าคนกลาง    เพื่อให้ผลผลิตส่งตรงถึงมือผู้บริโภค  อย่างเป็นธรรม  จึงได้มีการจัดสร้างพื้นที่เล็กๆ  เพือเป็นจุดจัดจำหน่ายผลผลิตของตนเอง   และทำการแปรรูปผลผลิตบางส่วน เพื่อจำหน่ายเป็นของฝากด้วย    ซึ่งสินค้าของเราได้แก่ไม้ดอก ไม้ประดับ สัตว์เลี้ยงสวยงาม ผักและผลไม้  อาหาร  รวมถึงน้ำผักผลไม้คั้นสด  และผลิตภัณฑ์แปรรูป   และสินค้าประเภทของตกแต่ง  ที่ทำด้วยมือหรือ  Hand made

https://farmconception.wixsite.com/foodfromfarm/about

 

 

 

(Visited 11 times, 1 visits today)